Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący Użytkowników wiedzawfirmie.pl


Definicje


wiedzawfirmie.pl – portal z funkcjonalnością sklepu internetowego prowadzony jest przez firmę Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 22 lok.88, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu wiedzawfirmie.pl.

Użytkownik - każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu wiedzawfirmie.pl.

Kupujący - Firma nabywająca Usługi od Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa z wykorzystaniem Konta Kupującego.

Konto Kupującego -  oznacza element Usługi, wydzielony dla konkretnego Kupującego, umożliwiający dokonywanie zakupów i zamówień, w którym zebrane są dane Kupującego oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w portalu transakcji.

Kupon - gotowy do wydruku, dokument w formie elektronicznej, otrzymany za pośrednictwem wiedzawfirmie.pl, który upoważnia Kupującego do dokonania transakcji z obniżoną ceną.


Zasady ogólne

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sklep internetowy wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami, dostępny pod adresem http://wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami , prowadzony jest przez Sprzedającego: firmę Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Chłodnej 22/88. Numer NIP: 7531124483, Regon: 532093923

Sklep internetowy wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. W sklepie sprzedawane są usługi firmy Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa oraz produkty powiązane z tymi usługami. Oferta jest kierowana wyłącznie do Kupujących, którzy są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem oraz do pełnoletnich osób fizycznych. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

 

Dane osobowe i ich ochrona

 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażnej (reklamacji) i w celach promocyjnych zgodnie z wymienioną wyżej ustawą.  

 

Zamówienia

 

 • Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami .
 • Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Na każdy sprzedany produkt i usługę wystawiamy jest dowód zakupu - faktura VAT.
 • Kupujący upoważnia Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres)z potwierdzeniem zamówienia oraz dalszymi informacjami dotyczącymi sposobu zapłaty i/lub etapu realizacji zamówienia. Wraz z otrzymaniem wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa jego realizacji.

 

Dostawy

 

Zamówiony produkt (mający postać fizyczną) dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy naliczanymi automatycznie i widocznymi przy każdym oglądanym produkcie w sklepie Sprzedającego. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów (mających postać fizyczną), składających się na jedno zamówienie, sklep wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

Produkty wirtualne dostarczamy drogą elektroniczną. Usługi realizowane na zasadach opisanych w ofertach. Zawarcie umowy o świadczenie usług i dostawy produktów wirtualnych drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych oraz innych wiadomości od Sprzedawcy dotyczących świadczenia usług i dostawy produktów drogą elektroniczną.

 

Termin realizacji zamówienia - wysyłki

 

Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile czasu (dni roboczych) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zapłaty za zamówienie do chwili przygotowania zamówionego produktu do wysyłki. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Należy pamiętać, że termin otrzymania przesyłki to łącznie: czas potrzebny na przygotowanie zamówienia do wysyłki + czas dostawy (zależny od wybranej opcji dostawy). Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Realizacja zamówienia drogą elektroniczną następuje zgodnie z terminami określonymi w karcie produktu. Realizacja zamówionych usług następuje zgodnie z terminami określonymi w zawartej umowie. Sklep wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.  

 

Formy płatności

 

 • Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, na stronie pojawia się potwierdzenie zamówienia oraz dodatkowo wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem serwisu PayPal. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest przeprowadzana i weryfikowana przez operatora - serwis PayPal. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do realizacji wysyłki. W przypadku niektórych ofert, wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami zastrzega sobie prawo do wyłączenia części opcji płatności na stronie.

 

Gwarancje i reklamacje

 

W przypadku, kiedy odebrany produkt jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio u Sprzedawcy. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.). Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy produktu może ale nie musi korzystać z opinii specjalistów. Reklamowany produkt (mający postać fizyczną) wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22 lok.88 W ramach uzasadnionych uprawnień reklamacyjnych konsumenta koszty przesyłki produktu pokrywa Sprzedawca. Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia usług oraz produktów przesyłanych drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

 

Informacje porządkowe

 

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • Zespół sklepu wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 • Sklep wiedzawfirmie.pl/sklep-z-uslugami zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.
 • Firma Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

  <<< Powrót na stronę główną sklepu